Today

Повноваження і функції контролюючих органів

Які державні органи виконують контрольні функції і мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності

В пункті 1.12 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” визначено, що органом контролю є державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної в законодавстві, здійснює контроль за вчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків та зборів (обов`язкових платежів) і виконанням податкових зобов`язань чи погашенням податкового кредиту. Цей нормативний документ також містить перелік державних органів контролю.

До контрольних належать такі державні органи:

1) митні органи, які контролюють порядок сплати й нарахування ввізного та вивізного мита , акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов`язкових платежів), що їх законодавство зобов`язує стягувати під час ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України;

2) органи Пенсійного фонду України, що наглядають за правильністю нарахування пенсійних внесків і дотриманням порядку їх сплати;

3) органи фондів соціального страхування, які контролюють нарахування страхових внесків і порядок їх сплати;

4) податкові органи, що наглядають за порядком нарахування і процедурою сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), стягуваних до бюджетів і державних цільових фондів (окрім тих, які вказано в пунктах 1-3).

Інші державні органи не мають права проводити планові й позапланові перевірки з питань нарахування і сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Однак, за чинним законодавством, інші державні органи можуть перевіряти організаційну діяльність підприємців і підприємств( кожний – у межах своєї компетенції). Наприклад, у статті 7 закону “Про пожежну безпеку” визначено, що державні органи пожежного нагляду мають право в будь-який час проводити за присутності підприємця або його представника пожежно-технічні огляди й перевірки приміщень, споруд, новобудов та інших підконтрольних об`єктів, отримувати відповідні пояснення, матеріали та інформацію.

Які державні органи мають право проводити перевірки

Контролювати фінансово-господарську діяльність приватних підприємств мають право такі міністерства , державні комітети та інші державні органи:

• Міністерство аграрної політики України;

• Міністерство екології та природних ресурсів;

• Міністерство охорони здоров`я України;

• Міністерство праці та соціальної політики України;

• Міністерство фінансів України;

• Державний комітет будівництва , архітектури та житлової політики;

• Державний комітет із земельних ресурсів;

• Державний комітет у справах охорони державного кордону України;

• Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;

• Державний комітет статистики України;

• Пенсійний фонд України;

• Головне контрольно-ревізійне управління;

• Антимонопольний комітет України;

• Державна податкова адміністрація України;

• Державна митна служба України;

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

• Державний департамент ветеринарної медицини;

• правоохоронні органи;

• Державний комітет промислової політики України;

• органи державної служби з карантину рослин;

• Державна інспекція з контролю за цінами;

• органи санітарно-епідеміологічного нагляду;

• державна служба експортного контролю;

• органи пожежного нагляду;

• Державна інспекція з контролю якості лікарських рослин.

Контрольні функції державної податкової служби

Податкові органи передусім перевіряють, чи дотримують підприємці вимог податковогозаконодавства , тобто чи правильно обчислюють і сплачують податки та інші збори. За порушення законодавства в цій сфері вказані органи застосовують фінансові санкції. До компетенції податківців належить також контрольза підприємницькою діяльністю зтакихпитань :

• дотримання порядку, за яким належить подавати декларації, звіти та інші документи, що відображають нарахування і сплату податків;

• операції в іноземній валюті;

• операції з готівкою, зокрема дотримання лімітів каси, розрахунки зі споживачами через реєстратори розрахункових операцій (РРО), розрахункові книжки (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО);

• наявність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на провадження підприємницької діяльності;

• наявність державної реєстрації підприємницької діяльності. В законі “Про державну податкову службу в Україні” визначено, що під час проведення перевірки податківці мають такі повноваження:

• перевіряти документи та прилади, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, РК та КОРО, показники реєстраторів розрахункових операцій і комп`ютерних систем, застосовуваних для розрахунків за готівку із споживачами, а також інші документи, в яких відображено обчислення і сплату податків та інших платежів;

• перевіряти наявність свідоцтв про державну реєстрацію підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її провадження, документів, що засвідчують особу;

• одержувати від посадових осіб і громадян письмові пояснення, довідки та інформацію щодо питань, які виникають під час перевірки;

• на підставі відповідного рішення за підписом керівника податкового органу або його заступника накласти 96-го-динний арешт на активи підприємства .

Під час перевірки працівники податкової служби мають право безкоштовно отримувати такі документи й відомості:

• довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність;

• дані про отримані доходи й видатки підприємства та громадян;

• розрахункові, валютні та інші рахунки;

• інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках;

• іншу інформацію, пов`язану з обчисленням і сплатою податків та інших платежів.

Крім того, підприємець мусить забезпечити податківцям вільний доступ до його техніки й вхід до будь-яких інформаційних систем, зокрема комп`ютерних, для визначення об`єкту оподаткування. Таким посадовим особам потрібно дозволити безперешкодно користуватися засобами зв`язку для вирішення службових питань.

Податківці також мають право обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, якщо ви використовуєте їх як юридичну адресу та (або) для отримання доходів. Ці посадовці можуть вилучати документи, що свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів. А в бізнесменів, що порушують порядок провадження підприємницької діяльності, податківці мають право забрати реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) і згодом передати матеріали про порушення тим органам, які видали ці документи. Втім, вилучаючи документи, представники контрольного органу мусять скласти опис таких документів і залишити підприємцеві їх копії.

Контрольні функції податкової міліції

Податкову міліцію формують спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями. Ці структурні одиниці діють у складі відповідних органів державної податкової служби. В статті 19 закону “Про державну податкову службу в Україні” визначено такі головніфункції податкової міліції:

• контроль за дотриманням податкового законодавства ;

• оперативно-розшукова діяльність;

• кримінально-процесуальна діяльність;

• охоронна діяльність.

Держава висуває перед податковою міліцією такі завдання:

• запобігати злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, розкривати й розслідувати ці злочини та порушення, відкривати справи про адміністративні правопорушення;

• розшукувати платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;

• запобігати фактам корупції в податкових органах і виявляти такі факти;

• гарантувати безпеку діяльності працівників податкових органів, захищати їх від протиправних замірів, пов`язаних з виконанням службових обов`язків.

переглядів
up