полтавський обласний центр зайнятості

Тег: полтавський обласний центр зайнятості

av

На Полтавщині роботодавці потребують працівників робітничих професій. Відповідно до даних бази Полтавського обласного Центру зайнятості, половина вакантних посад в області пов’язана саме з робітничою сферою, повідомляє ІА Полтава. ...
av

У Полтавській області не було масового напливу до центрів зайнятості осіб, які бажали б отримати статус безробітного після хвилі закриття ФОПів в регіоні. Про це повідомила директор Полтавського обласного ...
av

Серед учасників АТО спостерігається невмотивованість до роботи. У 2016 році Полтавським обласним центром зайнятості було працевлаштовано 548 військовослужбовців, що становить 16% віз загальної кількості тих хто перебуває на ...
av

У Полтавській області найнижчий показник безробіття за останні шість років і становить 2,3%. Проте в регіоні 170 тисяч осіб, які не оформлені офіційно, а, отже, не сплачують податки ...
Ïîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ

У 2016 році кількість осіб, працевлаштованих через Центр зайнятості, порівняно з 2015 роком зросла на 10% і становить 42 тисячі. Про це розповіла директор Полтавського обласного Центру зайнятості ...