Кількість вакансій зросла з 45 до 51 тисячі

256
нет комментариев
Ïîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍÏîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ

У 2016 році кількість осіб, працевлаштованих через Центр зайнятості, порівняно з 2015 роком зросла на 10% і становить 42 тисячі.

Про це розповіла директор Полтавського обласного Центру зайнятості Катерина Клавдієва.

“Кількість роботодавців, які співпрацюють з центром, зросла на 800 і тепер складає 7700. Кількість вакансій зросла з 45 до 51 тисячі, порівняно з 2015 роком. Крім того, зібрано інформацію про п’ять тисяч пропозицій роботи, але без вакансій, тобто коли роботодавець не бажає створювати вакансію в Центрі зайнятості”, – зазначила К.Клавдієва.

Також, за словами К.Клавдієвої, у 2017 році заплановано продовжити роботу щодо працевлаштування людей з числа ВПО та окремих категорій населення, зокрема, інвалідів, ветеранів АТО. Крім того, також заплановано відкриття Центрів розвитку підприємництва та поглиблення співпраці з найбільшими роботодавцями області, інформує кореспондент УНН-Центр.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Leave a Reply

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like

На Полтавщині підприємця оштрафували за неоформлених працівників на 440 тисяч

Під час перевірки фізичної особи-підприємця (ФОП), яка відбулась